Hurt and Heal: Danganronpa V3 characters

Smasher Claus

Smasher
Forum Moderator
Chat Operator
Core 'Shroom Staff
Awards Committee
Kaito Momota
Kokichi Ouma - 30
Miu Iruma - 30
Kaede Akamatsu-54
Tenko Chabashira - 28
Angie Yonaga - 30
Himiko Yumeno - 28
 

Smasher Claus

Smasher
Forum Moderator
Chat Operator
Core 'Shroom Staff
Awards Committee
Kokichi Ouma - 30
Miu Iruma - 30
Kaede Akamatsu-54
Tenko Chabashira - 24
Angie Yonaga - 30
Himiko Yumeno - 28
 

Smasher Claus

Smasher
Forum Moderator
Chat Operator
Core 'Shroom Staff
Awards Committee
Kokichi Ouma - 30
Miu Iruma - 30
Kaede Akamatsu-58
Tenko Chabashira-16
Angie Yonaga - 30
Himiko Yumeno - 28
 

KingBoo29

So Spooky!
Kokichi Ouma - 29
Miu Iruma - 30
Kaede Akamatsu-58
Tenko Chabashira-16
Angie Yonaga - 30
Himiko Yumeno - 28
 

Smasher Claus

Smasher
Forum Moderator
Chat Operator
Core 'Shroom Staff
Awards Committee
Kokichi Ouma - 27
Miu Iruma - 30
Kaede Akamatsu-58
Tenko Chabashira-14
Angie Yonaga - 30
Himiko Yumeno - 28
 

Smasher Claus

Smasher
Forum Moderator
Chat Operator
Core 'Shroom Staff
Awards Committee
Kokichi Ouma - 27
Miu Iruma - 30
Kaede Akamatsu-58
Tenko Chabashira-6
Angie Yonaga - 30
Himiko Yumeno - 28
 

Smasher Claus

Smasher
Forum Moderator
Chat Operator
Core 'Shroom Staff
Awards Committee
Kokichi Ouma - 27
Miu Iruma - 30
Kaede Akamatsu-58
Tenko Chabashira-2
Angie Yonaga - 30
Himiko Yumeno - 28
 
Top