Hurt and Heal: Yoshis

2257

Power Star
Chat Administrator
Core 'Shroom Staff
Retired Wiki Staff
Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 20
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 20
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 20
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 20
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 20
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal: Yellow Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 20
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 20
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 20
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 20
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 22
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal: Black Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 22
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 20
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 20
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 20
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 22
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal Blue Yoshi x2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 22
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 22
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 20
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 20
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 22
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal Black Yoshi x2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 24
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 22
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 20
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 20
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 22
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal Orange Yoshi x2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 24
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 22
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 22
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 20
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 22
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal: Yellow Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 24
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 22
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 22
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 20
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal White Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 24
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 22
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 22
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal: Orange Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 24
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 22
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 24
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal Blue Yoshi x2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 24
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 24
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 24
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal: Orange Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 24
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 24
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 26
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal Yoob x2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 24
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 24
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 26
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 22
Yoshi - 20
 
Heal: Orange Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 24
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 24
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 28
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 22
Yoshi - 20
 
Hurt Yoob x2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 24
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 24
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 28
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal: Orange Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 24
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 24
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 30
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal Black Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 26
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 24
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 30
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal Blue Yoshi x2


Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 26
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 26
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 30
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal: Orange Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 26
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 26
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 32
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 20
Yoshi - 20
 
Heal: Black Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 28
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 26
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 32
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 22
Yoshi - 20
 
Isn't 30 high enough?

Hurt Yoob x2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 28
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 26
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 32
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 18
Yoshi - 20
 
Yes.

Heal: Orange Yoshi +2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 28
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 26
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 34
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 18
Yoshi - 20
 
>:[

Heal Blue Yoshi x2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 28
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 28
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 34
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 18
Yoshi - 20
 
Heal Orange Yoshi x2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 28
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 28
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 36
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 24
Yoob - 18
Yoshi - 20
 
Heal Yellow Yoshi 2x

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 28
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 28
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 36
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 26
Yoob - 18
Yoshi - 20
 
He has enough.

Hurt Yoob x2

Baby Yoshi - 20
Black Yoshi - 28
Blimp Yoshi - 20
Blue Yoshi - 28
Boshi - 20
Brown Yoshi - 20
Bulb Yoshi - 20
Cyan Yoshi - 20
Dash Yoshi - 20
Fearsome 5 - 20
Green Yoshi - 20
Yoshi (Paper Mario - The Thousand-Year Door) - 20
Mega Yoshi - 20
Orange Yoshi - 36
Pink Yoshi - 20
Purple Yoshi - 20
Red Yoshi - 20
Star Yoshi - 20
Super Happy Yoshi - 20
Village Leader - 20
White Yoshi - 22
Winged Yoshi - 20
Yellow Yoshi - 26
Yoob - 16
Yoshi - 20
 
Back