Username changes for Kanata Konoe

Date Old username New username  
King Hippo Kanata Konoe  
Rimi Ushigome King Hippo  
PF + Bowser's Fury Rimi Ushigome  
Power Shroobtzo PF + Bowser's Fury  
Arctozolt Power Shroobtzo  
Printemps' #1 Fan Arctozolt  
Ran Mitake Printemps' #1 Fan  
Power Flotzo Ran Mitake  
Hanamaru Kunikida Power Flotzo  
Lee Carvallo Hanamaru Kunikida  
Anncr. Kotori Minami Lee Carvallo  
Mango Haroofistaan Anncr. Kotori Minami  
Power Flotzo Mango Haroofistaan  
Top